PRIVACY POLICY

OPTIQ is verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

W: www.optiqagency.nl

M: info@optiqagency.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

OPTIQ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, meewerkt in één van onze producties of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Persoonsgegevens in correspondentie en telefonisch
- Persoonsgegevens in beeldmateriaal waarop u persoonlijk herkenbaar in beeld bent.

- Persoonsgegevens onder het beheer van onze klanten die ze aan ons verstrekken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

OPTIQ verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Hierbij spreken we over dezelfde 2 soorten persoonsgegevens als hierboven beschreven bij het kopje ‘Persoonsgegevens die wij verwerken’.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@optiqfilms.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OPTIQ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Ter promotie van eigen diensten
- Om goederen en diensten af te leveren bij u of onze klanten

- Om klantadvertenties aan te versturen of op te baseren

Geautomatiseerde besluitvorming

OPTIQ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OPTIQ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OPTIQ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang relaties lopen met klanten waarvoor persoonsgegevens gebruikt worden en zolang opgenomen beelden met persoonsgegevens nog wenselijk zijn voor promotie van OPTIQ, worden persoonsgegevens bewaard, met een minimum van 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

OPTIQ deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OPTIQ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OPTIQ gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Met cookies verzamelen we websitebezoek gegevens, met als doel een potentieel klantbestand te genereren en hier aan te adverteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OPTIQ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@optiqagency.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. OPTIQ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OPTIQ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@optiqagency.nl